GCC AND GCC TBC EXAM IMPORTANT NOTIFICATION

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) जुलै २०१९ परीक्षेस बसणाऱ्या रिपीटर व रेग्युलर विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी व शुल्कासह आवेदपत्र भरणेबाबत

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) जुलै २०१९

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१९ आवेदनपत्र भरताना पूर्वअट पूर्ततेची माहिती अचूक भरणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०१९ मधील पुनर्परीक्षार्थ्यांसाठी ऑनलाईन आवेदनपत्र भरणेसाठी लिंक उपलब्ध करून देण्याबाबत ...

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) जानेवारी -२०१९पूर्वअट पूर्तता न केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या निकालाबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) जानेवारी -२०१९ निकाल

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०१९ निकाल

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०१९ उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१९ परीक्षेचे आवेदपत्र भरण्यासाठी नूतनीकरणाचे आदेश प्राप्त होईपर्यंत क्षमता शिथिल करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१९ गुणपडताळणी बाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी - २०१९ लघुलेखन गैरमार्ग चौकशीचे वेळापत्रक

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या शासनमान्य वाणिज्य संस्थांच्या मान्यतेचे ऑनलाईन नूतनीकरण आणि वाढीव संगणक सेटअप तपासणी कार्यक्रमाबाबत

अधिसूचना -शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१९

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी - २०१९ टंकलेखन गैरमार्ग चौकशीचे वेळापत्रक

अधिसूचना -शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - TBC) जुलै २०१९

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC- TBC) जानेवारी -२०१९ उत्तरपत्रिका छायाप्रती मिळणेबाबत व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC- TBC) जानेवारी -२०१९ निकाल

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१८ पुनर्परीक्षा डिसेंबर २०१८ निकाल

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१८ पुनर्परीक्षा डिसेंबर २०१८ उत्तरपत्रिका छायांकित प्रत अँड गुणपडताळणी

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१८ गैरमार्ग प्रकरणांतील निकालाबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा : जानेवारी -२०१९ (GCC-TBC ३० व ४० श.प्र.मि.) अधिसूचना

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा : जानेवारी -२०१९ (GCC-SSD-CTC) अधिसूचना

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१८ गुणपडताळणी निकालाबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०१९ पूर्वअट पूर्तता करणेबाबत.....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०१९ आवेदनपत्रातील फोटो त्रुटींबाबत.....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०१९ आवेदनपत्रातील त्रुटींबाबत......

अधिसूचना - शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-२०१९

शासकीय संगणक टायपिंग(GCC-TBC) प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१९ परीक्षा केंद्र निवडणेबाबत.......

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०१९ संस्थेच्या बॅच लिस्ट बाबत...................

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०१९ परीक्षा शुल्क न भरलेल्या संस्थाबाबत...............

संपर्क

पत्ता : आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद

१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग, पुणे - ४११ ००१

हेल्पलाईन नंबर : 02026123066/67 ई-मेल: mscegcctbc@gmail.com