GCC AND GCC TBC EXAM IMPORTANT NOTIFICATION

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC- TBC) जानेवारी -२०१९ उत्तरपत्रिका छायाप्रती मिळणेबाबत व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC- TBC) जानेवारी -२०१९ निकाल

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१८ पुनर्परीक्षा डिसेंबर २०१८ निकाल

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१८ पुनर्परीक्षा डिसेंबर २०१८ उत्तरपत्रिका छायांकित प्रत अँड गुणपडताळणी

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१८ गैरमार्ग प्रकरणांतील निकालाबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा : जानेवारी -२०१९ (GCC-TBC ३० व ४० श.प्र.मि.) अधिसूचना

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा : जानेवारी -२०१९ (GCC-SSD-CTC) अधिसूचना

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१८ गुणपडताळणी निकालाबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०१९ पूर्वअट पूर्तता करणेबाबत.....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०१९ आवेदनपत्रातील फोटो त्रुटींबाबत.....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०१९ आवेदनपत्रातील त्रुटींबाबत......

अधिसूचना - शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-२०१९

शासकीय संगणक टायपिंग(GCC-TBC) प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१९ परीक्षा केंद्र निवडणेबाबत.......

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०१९ संस्थेच्या बॅच लिस्ट बाबत...................

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०१९ परीक्षा शुल्क न भरलेल्या संस्थाबाबत...............

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र(GCC-SSD-CTC) परीक्षा सप्टेंबर २०१८ निकाल............

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र(GCC-SSD-CTC) परीक्षा सप्टेंबर २०१८ उत्तरपत्रिका व छायाप्रती मिळणेबाबत............

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र(GCC-TBC),शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र(GCC-SSD-CTC) AND शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा 2019 नोंदणी व शुल्कासह आवेदनपत्र भरणेबाबत पुनश्च मुदतवाढ ............

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र(GCC-TBC),शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र(GCC-SSD-CTC) AND शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा 2019 नोंदणी व शुल्कासह आवेदनपत्र भरणेबाबत मुदतवाढ ............

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र(GCC-TBC) परीक्षा ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१८ निकाल............

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र(GCC-TBC) परीक्षा ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१८ उत्तरपत्रिका व छायाप्रती मिळणेबाबत............

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र(GCC-TBC) परीक्षा जानेवारी २०१९ परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्यंची ऑनलाईन नोंदणी व शुल्कासह आवेदनपत्र भरणेबाबत............

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडन्ट(GCC-SSC-CTC) जानेवारी २०१९ परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्यंची ऑनलाईन नोंदणी व शुल्कासह आवेदनपत्र भरणेबाबत............

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१९ परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्यंची ऑनलाईन नोंदणी व शुल्कासह आवेदनपत्र भरणेबाबत(मॅन्युअल व लघुलेखन) ............

संपर्क

पत्ता : आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद

१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग, पुणे - ४११ ००१

हेल्पलाईन नंबर : 02026123066/67 ई-मेल: mscegcctbc@gmail.com