GCC SSD CTC परीक्षा जानेवारी २०२० विद्यार्थ्यांची प्रवेशपत्रे संस्था लॉगीनद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहेत.
GCC AND GCC TBC EXAM IMPORTANT NOTIFICATION

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०२० परीक्षा केंद्रात बदल झालेबाबत..

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०२० प्रवेशपत्राबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०२० परीक्षेच्या आवेदनपत्रामध्ये विद्यार्थयांचा फोट अपलोड न झाल्याबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०२० परीक्षेच्या आवेदनपत्रामध्ये विद्यार्थयांचा फोट अपलोड न झाल्याबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०२० परीक्षेच्या आवेदनपत्रामध्ये विद्यार्थयांचा फोट अपलोड न झाल्याबाबत list

GCC JANUARY 2020 EXAMINATION MOTHER NAME 2 CHARACTERS OR LESS

GCC JANUARY 2020 EXAMINATION FATHER NAME 2 CHARACTERS OR LESS

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०२० परीक्षेच्या आवेदनपत्रावर आईचे नाव व वडिलांचे नाव याबाबतची चुकीची माहिती अपलोड केलेबाबत ......

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC- TBC) जानेवारी २०२० प्रवेशपत्राबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC- TBC) जानेवारी २०२० केंद्र निवडणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC- TBC REEXAM ) जुलै / ऑगस्ट २०१९ निकाल

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC- TBC REXAM) जुलै / ऑगस्ट २०१९९ उत्तरपत्रिका छायाप्रती मिळणेबाबत व गुणपडताळणी करणेबाबत .

GCC-TBC,GCC-SSD-CTC Exam Jan 2020 Exam Time Table

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-SSD-CTC) जानेवारी २०२०

टंकलेखन ,लघुलेखन व संगणक टंकलेखन परीक्षासाठीच्या पूर्वअटीबाबत

शासनमान्यता प्राप्त GCC AND GCC TBC संस्थाच्या नूतनीकरणाबाबत

शासनमान्यता प्राप्त GCC AND GCC TBC संस्थाच्या नूतनीकरणाबाबत

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC TBC) जानेवारी २०२०

अधिसूचना -शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०२०

शासन परिपत्रक - दिनांक- २४ एप्रिल २०१७ शासनमान्य टंकलेखन, लघुलेखन व संगणक परीक्षेसाठीच्या पूर्वअटी....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी निकाल

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) सप्टेंबर -२०१९ निकाल

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) सप्टेंबर -२०१९ उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) व शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) व(GCC-SSD-CTC) प्रमाणपत्रातील नावांमधील स्पेलींग दुरुस्ती व दुय्यम प्रमाणपत्राबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - TBC) जुलै/ ऑगस्ट २०१९ उत्तरपत्रिका छायाप्रती मिळणेबाबत व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - TBC) जुलै/ ऑगस्ट २०१९

माहे जानेवारी - २०१९ ते जून -२०१९ याब सत्रासाठी टंकलेखन / लघुलेखन परीक्षेसाठीच्या पूर्वअटीनुसार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश देण्याबाबतची कार्यवाही न केलेबाबाबत.

GCC EXAM JULY 2019 RE-EXAM STUDENT LIST

GCC EXAM JULY 2019 RE-EXAM TIME TABLE

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC) जुलै २०१९ पुनर्परीक्षा घेणेबाबत

शासकीय संगणक प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) जुलै / ऑगस्ट २०१९

शासकीय संगणक प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) जुलै / ऑगस्ट २०१९ बाबत

जी सी सी परीक्षा जुलै २०१८ (एरर क्र ०६ ) पूर्वअट पूर्तता तात्काळ करणेबाबत

जी सी सी परीक्षा जुलै २०१८ (एरर क्र ०६ ) पूर्वअट list

राज्यातील शासनमान्य टंकलेखन व लघुलेखन वाणिज्य संस्थांमध्ये मॅन्युअल टंकलेखन अभ्यासक्रमबाबत

राज्यातील शासनमान्य टंकलेखन व लघुलेखन वाणिज्य संस्थांमध्ये मॅन्युअल टंकलेखन अभ्यासक्रमबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC) जुलै २०१९ प्रवेशपत्राबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र(GCC) परीक्षा व शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र(GCC TBC) परीक्षा नाव दुरुस्ती व दुय्यम प्रमाणपत्रा बाबत

शासकीय संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) व (GCC-SSD-CTC) जुलै / ऑगस्ट २०१९ प्रवेशपत्राबाबत

जीसीसी परीक्षा जानेवारी - २०१८ ( एरर क्र. ०६ ) पूर्वअट पूर्तता तात्काळ करणेबाबत....

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC TBC ) जुलै/ऑगस्ट २०१९ परीक्षा केंद्र निवडणेबाबत

GCC-TBC, GCC-SSD-CTC Exam July / Aug 2019 Time Table

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC- TBC REEXAM ) जानेवारी -२०१९ निकाल

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC- TBC REXAM) जानेवारी -२०१९ उत्तरपत्रिका छायाप्रती मिळणेबाबत व गुणपडताळणी करणेबाबत .

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१९ संस्थेच्या बॅचलिस्टबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै /ऑगस्ट २०१९ परीक्षेसाठी आवेदनपत्र भरलेले आहे परंतु शुल्क न भरलेल्या संस्थांना शुल्क भरणेसाठी मुदत देण्याबाबत...

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) जानेवारी -२०१९पूर्वअट पूर्तता न केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या निकालाबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) जुलै २०१९ परीक्षेस बसणाऱ्या रिपीटर व रेग्युलर विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी व शुल्कासह आवेदपत्र भरणेबाबत

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) जुलै २०१९

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१९ आवेदनपत्र भरताना पूर्वअट पूर्ततेची माहिती अचूक भरणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०१९ मधील पुनर्परीक्षार्थ्यांसाठी ऑनलाईन आवेदनपत्र भरणेसाठी लिंक उपलब्ध करून देण्याबाबत ...

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) जानेवारी -२०१९पूर्वअट पूर्तता न केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या निकालाबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) जानेवारी -२०१९ निकाल

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०१९ निकाल

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०१९ उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१९ परीक्षेचे आवेदपत्र भरण्यासाठी नूतनीकरणाचे आदेश प्राप्त होईपर्यंत क्षमता शिथिल करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१९ गुणपडताळणी बाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी - २०१९ लघुलेखन गैरमार्ग चौकशीचे वेळापत्रक

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या शासनमान्य वाणिज्य संस्थांच्या मान्यतेचे ऑनलाईन नूतनीकरण आणि वाढीव संगणक सेटअप तपासणी कार्यक्रमाबाबत

अधिसूचना -शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१९

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी - २०१९ टंकलेखन गैरमार्ग चौकशीचे वेळापत्रक

अधिसूचना -शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - TBC) जुलै २०१९

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC- TBC) जानेवारी -२०१९ उत्तरपत्रिका छायाप्रती मिळणेबाबत व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC- TBC) जानेवारी -२०१९ निकाल

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१८ पुनर्परीक्षा डिसेंबर २०१८ निकाल

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१८ पुनर्परीक्षा डिसेंबर २०१८ उत्तरपत्रिका छायांकित प्रत अँड गुणपडताळणी

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१८ गैरमार्ग प्रकरणांतील निकालाबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा : जानेवारी -२०१९ (GCC-TBC ३० व ४० श.प्र.मि.) अधिसूचना

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा : जानेवारी -२०१९ (GCC-SSD-CTC) अधिसूचना

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१८ गुणपडताळणी निकालाबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०१९ पूर्वअट पूर्तता करणेबाबत.....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०१९ आवेदनपत्रातील फोटो त्रुटींबाबत.....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०१९ आवेदनपत्रातील त्रुटींबाबत......

अधिसूचना - शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-२०१९

शासकीय संगणक टायपिंग(GCC-TBC) प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१९ परीक्षा केंद्र निवडणेबाबत.......

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०१९ संस्थेच्या बॅच लिस्ट बाबत...................

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०१९ परीक्षा शुल्क न भरलेल्या संस्थाबाबत...............

संपर्क

पत्ता : आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद

१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग, पुणे - ४११ ००१

हेल्पलाईन नंबर : 02026123066/67 ई-मेल: mscegcctbc@gmail.com