GCC-SSD-CTC EXAM सप्टेंबर २०१८ विद्यार्थ्यांची प्रवेशपत्रे संस्था लॉगीनद्वारे दि 05/09/2018 पासून उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहेत.
 
Institute Code :
 
Password :
 
 

नवे काही

News & Updates

फाईल कव्हर (छपाईसहीत) नमुण्याप्रमाणे पुरवठा करण्यासाठी दरपत्रक पाठवण्याबाबत

GCC-SSD-CTC प्रश्नपत्रिका सुधारित आराखडा सप्टेंबर २०१७

अधिसूचना-शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७(GCC-TBC 30/40 WPM)

स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट्स (GCC-SSD-CTC) या कोर्ससाठी सत्र कालावधी,विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी आणि पूर्वअटीनुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) व लघुलेखन सत्र कालावधी विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी आणि सुधारित पूर्वअटीनुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणेबाबत

अधिसूचना -शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) ऑगस्ट-२०१७

प्रसिद्धीपत्रक- स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट्स (GCC-SSD-CTC) प्रश्नपत्रिका अंतिम आराखड्याबाबत.....

स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट्स (GCC-SSD-CTC) प्रश्नपत्रिका अंतिम आराखडा.....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) ऑगस्ट-२०१७ ४० श.प्र.मि.(इंग्रजी-मराठी-हिंदी) गती विषयासाठी विदयार्थ्यांची नोंदणी करणेबाबत....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) ऑगस्ट-२०१७ आणि शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) ऑगस्ट-२०१७ पुनर्परीक्षार्थी(Repeater) विद्यार्थ्यांच्या आवेदनपत्राबाबत.

स्पेशल स्किल इन कॉम्प्युटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रकटर अँण्ड स्टुडंट्स(GCC-SSD-CTC) प्रश्नपत्रिका आराखडा प्रारूपावर आक्षेप / सूचना पाठविणेबाबत....

स्पेशल स्किल इन कॉम्प्युटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रकटर अँण्ड स्टुडंट्स प्रश्नपत्रिका प्रारूप आराखडा

शासकीय संगणक टायपिंग परीक्षा(G.C.C.-T.B.C.) ४० श.प्र.मि.जाने./फेब्रु.-२०१७ व ४० श.प्र.मि. जाने./फेब्रु.-२०१७ उत्तरपत्रिका छायाप्रती मिळणेबाबत व गुणपडताळणी करणेबाबत.

शासकीय संगणक टायपिंग परीक्षा(G.C.C.-T.B.C.) ४० श.प्र.मि. जाने./फेब्रु.-२०१७ निकाल.

शासकीय संगणक टायपिंग परीक्षा(G.C.C.-T.B.C.) ३० श.प्र.मि.जाने./फेब्रु.-२०१७ व ४० श.प्र.मि. डिसेंबर २०१६ उत्तरपत्रिका छायाप्रती मिळणेबाबत व गुणपडताळणी करणेबाबत.

शासकीय संगणक टायपिंग परीक्षा(G.C.C.-T.B.C.) ३० श.प्र.मि.जाने./फेब्रु.-२०१७ व ४० श.प्र.मि. डिसेंबर २०१६ निकाल

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ गैरमार्ग व त्रुटी (एरर) बाबतच्या चौकशीचे वेळापत्रक

GCC-TBC 30/40 WPM Registrtion Jan 2017 To June 2017 ई प्रमाणपत्र प्राप्त नसलेल्या संस्थांनी द्यावयाचे संस्थाचालकांचे हमीपत्र

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या शासनमान्य वाणिज्य संस्थांच्या मान्यतेचे ऑनलाईन नूतनीकरण आणि वाढीव सेटअपला मान्यता देण्याबाबत...

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) ऑगस्ट-२०१६ (पुनर्परीक्षा डिसेंबर -२०१६) उत्तरपत्रिका छायाप्रती मिळणेबाबत व गुणपडताळणी करणेबाबत...

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) ऑगस्ट-२०१६ (पुनर्परीक्षा डिसेंबर -२०१६) निकाल.

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१७ Special Skill in Computer Typing for Instructors & Students(GCC-SSD-CTC) प्रश्नपत्रिका आराखडा निश्चित करण्यासाठी विषय तज्ज्ञांची नवे पाठविण्याबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१७ विद्यार्थ्यांची नोंदणी ऑनलाईन करणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ पूर्वअट त्रुटी पूर्तता करणेबाबत

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सत्र जानेवारी २०१७ ते जून २०१७ साठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांची नोंदणी ऑनलाईन करणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१७ साठी विद्यार्थ्यांची नोंदणी करणेबाबत

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सत्र जानेवारी २०१७ ते जून २०१७ साठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांची नोंदणी ऑनलाईन करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) 30/40 WPM जानेवारी/फेब्रुवारी २०१७ परीक्षेचे वेळापत्रक

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) 30/40 WPM जानेवारी/फेब्रुवारी २०१७ मदतकक्ष (संस्थाचालक व परीक्षार्थ्यांसाठी)

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) जानेवारी/फेब्रुवारी २०१७ परीक्षा केंद्र निवडणेबाबत

प्रसिद्धीपत्रक-जानेवारी/फेब्रुवारी २०१७ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या जीसीसी-टीबीसी ३० व ४० श.प्र.मी.प्रिलिस्ट मध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणे आणि परीक्षा केंद्राचे ठिकाण निवडणेबाबत

जीसीसी परीक्षा जानेवारी २०१७ Exam Timetable

GCC TBC Exam December 2016 बॅचनिहाय वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची अंतरिम (तात्पुरती) उत्तरसूची

जीसीसी परीक्षा जानेवारी २०१७ Exam Center List

जीसीसी परीक्षा जानेवारी २०१७ Exam Center Change List....

जीसीसी परीक्षा जानेवारी २०१७ प्रवेशपत्रासोबत अन्य फोटो ओळखपत्र अनिवार्य असलेबाबत........

जीसीसी परीक्षा जानेवारी २०१७ बॅच बदलाबाबत ........

शासकीय संगणक प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) सत्र जानेवारी ते जुने २०१७ साठी प्रवेश देण्याबाबत............

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ परीक्षा केंद्राच्या अडचणींबाबत.....

शासकीय संगणक प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) जानेवारी /फेब्रुवारी २०१७ ३० व ४० श.प्र.मि.अधिसूचना .........

शासकीय संगणक प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) जानेवारी /फेब्रुवारी २०१७ ३० व ४० श.प्र.मि.ऑनलाईन आवेदनपत्र भारणेबाबत.........

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ उमेदवाराच्या प्रवेशाबाबत

शासकीय संगणक प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) 40 W.P.M डिसेंबर २०१६ डेमो परिषदेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेबाबत

GCC-TBC 40W.P.M DECEMBER 2016 परीक्षार्थीसाठी परीक्षेसंबंधी सर्वसाधारन माहिती, सूचना व गुणदान योजना.

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ वेळापत्रकात अंशतः बदलाबाबत .............

GCC-TBC -४० श.प्र.मि. आणि ३० (पुनर्परीक्षा) डिसेंबर २०१६ परीक्षेचे वेळापत्रक

प्रसिद्धीपत्रक-GCC-TBC -४० श.प्र.मि. आणि ३० (पुनर्परीक्षा) डिसेंबर २०१६ परीक्षा केंद्र निश्चिती,प्रवेशपत्रे आणि परीक्षार्थीसाठी मार्गदर्शक सूचनांबाबत.

प्रसिद्धीपत्रक -शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCCTBC) ऑगस्ट 2016 निकाल-गुणपडताळणी व उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रतबाबतच्या सूचना व कृतीओघ तक्ता(Flowchart)

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ प्रिलिस्ट मध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणेबाबत.............

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ परीक्षा शुल्क व रिपीटर विद्यार्थ्यांच्या आवेदनपत्राबाबत

शुद्धिपत्रक-शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ Batchlist व इतर प्रपत्रे जमा करण्याचे सुधारित वेळापत्रक

संगणक टायपिंग सांकेतांक प्रस्तावातील त्रुटींची लिंक (Link) उपलब्धतेबाबत (टप्पा -१,२,व ३)

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) जानेवारी २०१७ विद्यार्थी प्रविष्ठ करणेबाबत

प्रसिद्धीपत्रक -शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) 40 W.P.M प्रश्नपत्रिका अंतिम आराखड्याबाबत

शुद्धिपत्रक-शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ ऑनलाईन पेमेंट नियमित शुल्क व विलंब शुल्क मुदतवाढ देणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ ऑनलाईन पेमेंट भरताना करावयाची कार्यवाही

अधिसूचना शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सत्र जुलै २०१६ ते डिसेंबर २०१६ प्रवेशाची नोंदणी ऑनलाईन करणेबाबत

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन/लघुलेखन संस्थांना शासनमान्यता देणेबाबत(चौथा टप्पा)

प्रसिद्धीपत्रक -शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCCTBC) ऑगस्ट 2016 निकाल-गुणपडताळणी व उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रतबाबतच्या सूचना व कृतीओघ तक्ता(Flowchart)

प्रसिद्धीपत्रक -शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCCTBC) ऑगस्ट 2016 निकाल

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या शासनमान्य वाणिज्य संस्थांच्या मान्यतेचे ऑनलाईन नूतनीकरण आणि वाढीव सेटअपला मान्यता देण्याबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा :डिसेंबर-2016 (GCC-TBC 40 W.P.M) अधिसूचना व ऑनलाईन आवेदनपत्र स्वीकृती कार्यक्रम

संगणक टायपिंग अब्यासक्रम राबविणाऱ्या शासनमान्य वाणिज्य संस्थांच्या मान्यतेचे ऑनलाईन नूतनीकरण आणि वाढीव संगणक सेटअप तपासणी अहवालाबाबत..............

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपरीक्षा(G.C.C.-T.B.C व 40 wpm) डिसेंबर - 2016 मराठी, हिंदी, इंग्रजी. प्राश्निक/समीक्षक ऑनलाईन अर्जाबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी - 2017 मॅन्युअल टायपिंग व लघुलेखन प्राश्निक /समीक्षक ऑनलाईन अर्जाबाबत

शासकीय वाणिज्य परीक्षा जून 2016 एरर क्र 12 (एकापेक्षा अधिक संस्थांमधून आवेदनपत्र भारणेबाबतची चौकशी ) सुनावणीबाबत

जी सी सी परीक्षा जून-2016 चा निकाल जाहीर करणेबाबत (राखीव निकाल एरर क्र 6 व 15 चौकशीबाबत)

जी.जी.सी. परीक्षा जून-2016 उत्तरपत्रिका गैरमार्ग प्रकरणी परीक्षार्थींना कळविणेबाबत व वेळापत्रक

प्रसिद्धीपत्रक -वाणिज्य टंकलेखन परीक्षा डिसेंबर 2016 -जानेवारी 2016 साठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांची माहिती संकेतस्थळावर भरणेबाबत

Answerkey of GCC-TBC Exam August 2016 (Medium wise and batch wise pdf files)

जी.सी.सी. परीक्षा जून २०१६ गुणपडताळणी व उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रतबाबतच्या सूचना व कृतीओघ तक्ता(Flowchart)

GCC-TBC परीक्षा ऑगस्ट 2016 मदतकक्ष(परीक्षार्थी व संस्थाचालकांसाठी)

GCC-TBC 30W.P.M. August 2016 Exam TimeTable...........

GCC-TBC 30W.P.M August 2016 Exam Demo Click Here..............

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट 2016 परीक्षार्थीसाठी सर्वसाधारन सूचना(GCC-TBC 30W.P.M) शुध्दीपत्रक .

GCC-TBC 30W.P.M AUGUST 2016 परीक्षा केंद्रावरील KeyBoard आणि Mouse बाबत.........

GCC-TBC 30W.P.M AUGUST 2016 परीक्षार्थीसाठी परीक्षेसंबंधी सर्वसाधारन माहिती, सूचना व गुणदान योजना.

प्रसिद्धीपत्रक-जी.सी.सी.- टी.बी.सी.परीक्षा ऑगस्ट २०१६ परीक्षेच्या तारखांबाबत....

प्रसिद्धीपत्रक-ऑगस्ट २०१६ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या जीसीसी-टीबीसी ३० श.प्र.मि. प्रीलिस्ट मध्ये ऑनलाइन दुरुस्ती करणे आणि परीक्षा केंद्राचे ठिकाण निवडणेबाबत.

जानेवारी २०१६ ते जून २०१६ या सत्रासाठी जीसीसी-टीबीसी ३० श.प्र.मि. आवेदनपत्र भरणेबाबत

प्रतिज्ञापत्र-शासकीय वाणिज्य टंकलेखन /लघुलेखन अभ्यासक्रमास मुदतवाढ देण्याबाबत

परिपत्रक-ई प्रमाणपत्र त्रुटी (टप्पा क्र 1 व क्र 2) पूर्ततेसाठी परीक्षा परिषदेमध्ये उपस्थित राहणेबाबत

प्रसिद्धीपत्रक जाने 2016 ते जून 2016 GCC-TBC 30 WPM सत्रासाठी चलन अपडेट व अपलोड करणेबाबत

प्रसिद्धीपत्रक GCC-TBC (30 W.P.M) परीक्षा जुलै /ऑगस्ट 2016 विद्यार्थी यादी(Batch List) अपलोड न करणेबाबत

GCC-TBC 30 wpm (सत्र जानेवारी २०१६ ते जून २०१६) परीक्षा आवेदनपत्र भरण्यास मुदतवाढ

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन/लघुलेखन संस्थांना शासनमान्यता देणेबाबत(तिसरा टप्पा) मुदतवाढ 2 प्रसिद्धीपत्रक

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन/लघुलेखन संस्थांना शासनमान्यता देणेबाबत(तिसरा टप्पा) मुदतवाढ १ प्रसिद्धीपत्रक

IMPORTANT- GCC-TBC 30 WPM परीक्षा जाने २०१६ -जून २०१६ या सत्राकरीताचे ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन/लघुलेखन संस्थांना शासनमान्यता देणेबाबत(तिसरा टप्पा)

अधिसूचना शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र (GCC-TBC)परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०१६

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सत्र जून २०१६ ते नोव्हेंबर २०१६ प्रवेशाबाबत.....

जून-२०१६ नंतर Manual टंकलेखन अभ्यासक्रमास प्रवेश न देण्याबाबत परिपत्रक

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून-२०१६ प्रसिद्धीपत्रक

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून-२०१६ उमेदवारांच्या प्रवेशाबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून-२०१६ प्रवेशपत्रे(Hall Tickets) वाटपाबाबत.....

GCC-TBC परीक्षा एप्रिल २०१६ गुणपडताळणी व उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रतबाबतच्या सूचना व कृतीओघ तक्ता(Flowchart)

संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) एप्रिल २०१६ निकाल

संगणक टायपिंग सांकेतांक प्रस्तावातील त्रुटीची लिंक (LINK) उपलब्धतेबाबत 16-May-2016

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१६, प्रीलिस्ट मध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणेबाबत.

Answerkey of GCC-TBC Exam April 2016 (Medium wise and batch wise pdf files)

Manual टायपिंग व लघुलेखन परीक्षार्थ्यांच्या Batch list प्रतिज्ञापत्र शुद्धिपत्रक व इतर प्रपत्र जमा करण्याबाबत बदलेल्या तारखांबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१६ विलंब शुल्क डाऊनलोड करण्यास विलंब शुल्क भरण्यास मुदतवाढ

GCC -TBC परीक्षा एप्रिल २०१६ मदतकक्ष

GCC- TBC EXAMINATION APRIL– 2016 TIME-TABLE

अधिसूचना शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१६

जी.सी.सी-टी बी सी कोल्हापूर विभाग सहविचार सभा दि.२२-०३-२०१६ बाबत

संगणक टायपिंग सांकेतांक प्रस्तावातील त्रुटीची लिंक (LINK) उपलब्धतेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र (GCC-TBC) परीक्षेच्या सहविचार सभेबाबत

जी सी.सी. परीक्षा डिसेंबर २०१५ गुणपडताळणी उत्तरपत्रिका छायांकित प्रत मिळण्याबाबतचा कृती ओघतक्ता

जी सी.सी. परीक्षा डिसेंबर २०१५ चा निकाल राखीव ठेवण्यात आलेले परीक्षा केंद्र व संस्था

डिसेंबर २०१५ उत्तरपत्रिका गैरमार्ग प्रकरणी परीक्षार्थींना कळविन्याबाबत पत्र व विवरण तक्ता

स्वयं घोषणा पत्र साठी येथे क्लिक करा

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ परीक्षेच्या तारखांमधील बदलाबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा डेमो (Computer Typing Exam Demo )

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ संबंधी कामकाज संदर्भात केंद्रसंचालक व केंद्रासमन्वयकांना(आय.टी टीचर) सर्वसाधारण सूचना

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ (GCC-TBC -30 WPM) परीक्षार्थ्याना परीक्षेसंबंधी सर्वसाधारण माहिती व सूचना

अधिसूचना शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा डिसेंबर २०१५(GCC-TBC -30 WPM)

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा डिसेंबर २०१५(GCC-TBC -30 WPM)प्रश्नसंच निर्मिती कार्यशाळेसाठी प्रश्निकांची नवे पाठविण्याबाबत

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन / लघुलेखन संस्थाना शासनमान्यता देणेबाबत दि. १७/१२/१५ द्वितीय मुदतवाढ (दुसर टप्पा )

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन / लघुलेखन संस्थाना शासनमान्यता देणेबाबत दि. ०२/१२/२०१५ (दुसर टप्पा )

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा डिसेंबर २०१५ परीक्षा केंद्र बदलासंबंधी (परभणी जिल्हा )

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा डिसेंबर २०१५ परीक्षा केंद्र बदलासंबंधी (परभणी जिल्हा )

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा डिसेंबर २०१५ परीक्षा केंद्र बदलासंबंधी (मुंबई )

लघुलेखन अभ्यासक्रम व नियमावली सुधारणा समितीचा प्राथमिक अहवाल

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे बोधचिन्ह (लोगो ) वापरीत असल्याबाबत

शुद्धिपत्रक :-संगणक टायपिंग संस्थेत नियुक्ती करण्यात आलेल्या सर्व निदेशकांची माहिती पाठविणे व संगणक सेटअपच्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देनेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा डिसेंबर २०१५ प्रि-लिस्ट मध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणेबाबत

संगणक टंकलेखन प्रशिक्षणाच्या अभ्याक्रमात इस्क्रीप्ट कळफलकाचा समावेश करणेबाबत आणि युनिकोड प्रणीत मराठीला अभ्यासक्रमात महत्वाचे स्थान देनेबाबत

अधिसूचना शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा डिसे. २०१५

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रमास विद्यार्थ्यांना प्रवेश देनेबाबत

शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व शिक्षण उपसंचालक यांचेसाठी संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन / लघुलेखन संस्थाना शासनमान्यता देणेबाबत दि. ०२ जुलै २०१५

टंकलेखन लघुलेखन संस्थाना मान्यता देनेबाबत

शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व शिक्षण उपसंचालक यांचेसाठी संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन / लघुलेखन संस्थाना शासनमान्यता देणेबाबत दि. २५ जून २०१५

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन / लघुलेखन संस्थाना शासनमान्यता देणेबाबत दि. २५ जून २०१५

शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व शिक्षण उपसंचालक यांचेसाठी संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन / लघुलेखन संस्थाना शासनमान्यता देणेबाबत दि. २० जून २०१५

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन / लघुलेखन संस्थाना शासनमान्यता देणेबाबत दि. १६ जून २०१५

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी संगणक सेटअप ची माहिती ऑन लाईन भरणे बाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१५ -प्रवेशपत्राबाबत सूचना

प्री लिस्ट बाबत सूचना शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१५